Giới thiệu   
    Công Trình    
   Tin Tức    
   Liên Hệ    
  Sơ Đồ Trang  
  Đăng nhập  
  Văn phòng điện tử  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492 - CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY NO 492 - SỐ 198, ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG LÊ LỢI, THÀNH PHỐ VINH, NGHỆ AN
Liên kết Website
Bảng giá chứng khoánBảng giá chứng khoán
                   Dự án
Dự án xây dựng cầu Nghèn – QL1A.
Gói thầu số 5: Dự án xây dựng đường nối từ sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân.
Dự án xây dựng cầu Hòa Phước bắc qua sông Vĩnh Diện - TP.Đà Nẵng
Dự án xây dựng cầu Pá Mô thuộc DA ba cầu qua Sông Đà và hệ thống đường ngang phía tây Sông Đà.
Dự án xây dựng cầu Thới An bắc qua sông Thị Tính, huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương
Dự án xây dựng cầu Chanh – QL 37 nối huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và huyện Ninh Giang (Hải Dương).
Dự án xây dựng cầu Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng
Dự án xây dựng đường Vành đai 3 Hà Nội (gói thầu số 1)
Dự án xây dựng cầu Phù Đổng 2 – Hà Nội.
       Thông tin liên quan

    

Hội đồng quản trị

 

Họ và tên:  Nguyễn Anh Hưng

Sinh năm: 1974

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình biển dầu khí

 

 

 Họ và tên:  Trần Bảo Thành

Sinh năm: 1970

Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc, Bí thư Đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

 

 

 Họ và tên: Phạm Đình Huệ

Năm sinh: 1954

Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 

 

 Họ và tên:  Nguyễn Tăng Bảo

Năm sinh: 1957

Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư cầu đường

 

 

 Họ và tên:  Nguyễn Thị Vân

Sinh năm: 1962

Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 

 * Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng thực hiện chức năng quản lý và kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Giám đốc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

- Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

- Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi mười hai tháng; trình Đại hội đồng cổ đông quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại và các trường hợp mua lại cổ phần khác;

- Quyết định giá mua lại cổ phần: Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp Công ty định giá chào bán khi mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong Công ty. Đối với cổ phần loại khác, nếu Công ty và cổ đông có liên quan không có thoả thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Điều lệ này sau khi có sự chấp thuận bằng văn bàn của Tổng công ty; trình phương án đầu tư và dự án đầu tư lên Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thông qua quyết định vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo tài chính gần nhất của Công ty;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Tổng công ty; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các cán bộ quản lý quan trọng khác của Công ty thuộc thẩm quyền; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng công ty; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định lập, giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện. Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; quyết định thành lập Công ty con sau khi có sự chấp thuận bằng văn của Tổng công ty;

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định sau khi đã báo cáo với Tổng công ty;

- Quyết định khen thưởng kỷ luật nhân viên thuộc quyền quản lý của Hội đồng quản trị và quyết định mức bồi thường vật chất khi nhân viên gây thiệt hại cho Công ty;

- Phê duyệt phương án trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại đồng cổ đông và báo cáo Tổng công ty; báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông sau khi đã báo cáo Tổng công ty;

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;

- Kiến nghị bổ sung hoặc sửa đổi Điều lệ Công ty; kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;

- Quản trị Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng luật pháp;

- Hội đồng quản trị có thể đình chỉ các quyết định của Giám đốc nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Hội đồng quản trị và báo cáo Tổng công ty trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày đình chỉ;

-  Hàng tháng, hàng quý, năm Giám đốc phải gửi báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng tới của Công ty cho Hội đồng quản trị;

- Các cuộc họp chuẩn bị đề án do Giám đốc chủ trì đều phải có thành viên Hội đồng quản trị liên quan tham dự để phối hợp chuẩn bị nội dung;

- Đại diện của Hội đồng quản trị tham gia các buổi giao ban của Công ty;

- Các cuộc họp do các cơ quan liên quan mời (trừ mời đích danh) thì tùy tính chất cuộc họp để phân công cụ thể;

- Những cuộc họp quan trọng có liên quan đến đổi mới tổ chức, cơ chế, chính sách, hướng phát triển hoặc xử lý các vấn đề đang vướng mắc của Công ty thì Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng dự hoặc một trong hai chức danh tham dự sau đó thông báo lại cho nhau.

LƯỢT TRUY CẬP

3942007

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492
Giấy phép số: 240/GP-CBC cấp ngày 27/5/2008 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
Trụ sở chính: Số 198, Đường Trường Chinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3853804    *   Fax: 038.3854 494
Website:
www.c92.com.vn     *    Email: c92@c92.com.vn
Designed by Netcen